• Privacy statement

Privacy statement FC Utrecht Werkt

FC Utrecht Werkt is onderdeel van Bureau Techniek B.V. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen wij de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht bij verwerking van de persoonsgegevens. Het doel van FC Utrecht Werkt is om arbeidsbemiddeling succesvol te laten plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk dat FC Utrecht Werkt een aantal persoonlijke gegevens van een kandidaat verwerkt en opslaat in de database van Bureau Techniek.

Alle gegevens die FC Utrecht Werkt van haar (aspirant) werknemer heeft, worden vertrouwelijk behandeld en slechts doelmatig verwerkt. Bovendien worden gegevens niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan en noodzakelijk.

Door dit privacy statement willen wij voor jou inzichtelijk maken wat wij doen met jouw persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. Overal waar in dit statement wordt gesproken over FC Utrecht Werkt, “wij” of “ons/onze”, wordt bedoeld de organisatie waaronder FC Utrecht Werkt valt, namelijk Bureau Techniek B.V. kantoorhoudende aan de Europa-allee 6 te (8265 VB) Kampen.

Bezoek van onze websites

Onze website kan in principe worden bezocht zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken, waarbij bepaalde door FC Utrecht Werkt niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen we om te kijken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen. Welke cookies geplaatst worden en hoe dit werkt, kun je nalezen in onze cookieverklaring.

Wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens worden op diverse manieren door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere door:

 1. inschrijving op onze website;
 2. inschrijving op onze vestiging;
 3. inschrijving naar aanleiding van de door jou geplaatste gegevens op digitale publieke plaatsen (jobsites etc.), nadat jouw toestemming hiervoor is ontvangen;
 4. aanmelding op een andere wijze bij ons.

Waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld?

Zoals aangegeven is het doel van FC Utrecht Werkt om arbeidsbemiddeling succesvol te laten plaatsvinden. Om dit te kunnen laten slagen, hebben wij in diverse stadia persoonsgegevens van jou nodig. In alle gevallen verwerken wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bovengenoemde doel.

 1. Bij inschrijving verzamelen wij:
 2. NAW-gegevens;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Geboortedatum;
 6. Geslacht;
 7. Werkervaring;
 8. Opleiding(en) en cursus(sen);
 9. Gewenste beroepen;
 10. Gegevens over beschikbaarheid;
 11. Kopie ID-bewijs op grond van de Waadi, die na uiterlijk vier weken wordt verwijderd, tenzij een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen.

Het doel bij inschrijving is om onze dienstverlening op jouw wensen en kwaliteiten af te stemmen. Bij aanvang zijn meer dan deze gegevens niet nodig om jou te kunnen bemiddelen naar arbeid. Door inschrijving bij ons hebben wij met het oog op de te sluiten overeenkomst deze gegevens nodig. Wij adviseren je dan ook uitdrukkelijk om slechts bovengenoemde gegevens aan ons te verstrekken.

 1. Voordat jij bij ons aan het werk gaat, wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met jou. Normaliter volstaan dan jouw gegevens die wij reeds hebben verzameld bij inschrijving. Wij hebben de mogelijkheid om de kennismaking met jou te laten plaatsvinden door middel van een videogesprek dan wel dat jij een (korte) videoboodschap (hierna te noemen: pitch) inspreekt voor de potentiële opdrachtgever. In die twee situaties verzamelen en verwerken wij zowel een aantal reeds bij ons bekende gegevens als een aantal andere gegevens van jou:
 2. Voor- en achternaam;
 3. E-mailadres;
 4. Mobiel telefoonnummer;
 5. Beeldmateriaal;
 6. IP-adres (bij het videogesprek met ons vanuit huis).

Het doel van dit videogesprekken is om jou te kunnen bemiddelen naar werk. In beide situaties verwerken wij de gegevens op basis van de vooraf door jou verstrekte uitdrukkelijke toestemming.

 1. Als jij via ons aan het werk gaat, verzamelen wij verder nog een aantal (bijzondere en gevoelige) persoonsgegevens. Hiervan zijn er een aantal af te leiden van jouw identiteitsbewijs. Wij verzamelen jouw:
 2. Nationaliteit;
 3. ID-bewijs;
 4. Geboorteplaats;
 5. BSN;
 6. Bankrekeningnummer;
 7. Huwelijkse staat.

Als werkgever hebben wij bovengenoemde gegevens van jou nodig om aan onze verplichtingen te voldoen. Er bestaat voor ons een wettelijke grondslag om deze gegevens te verwerken. Bovenstaande gegevens blijven bovendien gedurende een bepaalde periode na afloop van jouw dienstverband bij ons in ons systeem verwerkt, vanwege de geldende wettelijke bewaartermijnen.

In bovengenoemde situaties verwerken wij in ieder geval jouw persoonsgegevens. Daarnaast kunnen jouw persoonsgegevens vanwege andere verwante doeleinden worden verwerkt, o.a. voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid (o.a. opleidings- en scholingsdoeleinden), voor kwaliteitsdoeleinden (certificering) of voor subsidies aan te vragen dan wel om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten etc.

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten Nederland verwerkt. Indien dit wel het geval is, heeft FC Utrecht Werkt de benodigde maatregelen genomen om zich te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wat hebben wij niet nodig?

Wij hebben een aantal persoonsgegevens niet nodig om jou te bemiddelen naar arbeid. Wij raden het jou dan ook ten zeerste af om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens in het cv op te nemen:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Ras of etnische afkomst
 • Strafrechtelijke gegevens
 • Politieke gezindheid
 • Gezondheid
 • Seksuele leven
 • Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij
 • BSN en bankrekeningnummer

Indien je ervoor kiest om een kennismakingsgesprek via een videogesprek te laten plaatsvinden dan wel om een pitch in te spreken voor een potentiële opdrachtgever, dan verwerken wij mogelijk een of meerdere bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zo mogelijk ras of etnische afkomst, levensovertuiging en/of gezondheid). Verwerking is dan toegestaan, omdat jij voorafgaand aan de opname(s) uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor verwerking van deze persoonsgegevens met het doel jou te kunnen bemiddelen naar arbeid. Wij raden jou echter ten zeerste af om aan ons in het kennismakingsgesprek verdere (bijzondere) persoonsgegevens te verstrekken, aangezien deze voor ons niet relevant zijn.

Welke gegevens verstrekken wij aan een opdrachtgever en/of derden?

Indien jij ons toestemming hebt gegeven om jou naar arbeid te bemiddelen, is het ons daardoor toegestaan om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Daarbij worden slechts de noodzakelijke gegevens verstrekt, zodat (potentiële) opdrachtgevers in staat zijn om te beoordelen of zij jou willen uitnodigen voor een gesprek en jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben.

Welke gegevens worden aan een potentiële opdrachtgever verstrekt?

 • Naam;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum of leeftijd (indien en voor zover van belang);
 • Opleiding(en) en cursus(sen) (indien en voor zover van belang voor de functie);
 • Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie);

In het geval de kennismaking heeft plaatsgevonden via een videogesprek of jij een pitch hebt ingesproken, dan kunnen en mogen wij het videogesprek verstrekken aan de potentiële opdrachtgever, aangezien jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven aan ons. In dat geval ontvangt de potentiële opdrachtgever eventueel gegevens die gekwalificeerd kunnen worden als bijzondere categorie persoonsgegevens. De potentiële opdrachtgever ontvangt echter een unieke link, waardoor slechts de potentiële opdrachtgever deze video kan bekijken. De video wordt voor een bepaalde termijn (5 werkdagen) ter beschikking gesteld en kan slechts tot 5 keer worden bekeken. Hierna vervalt de unieke link.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden geschiedt alleen op basis van een wettelijke verplichting, dan wel ter uitvoering van een (nog te sluiten) overeenkomst of als er een gerechtvaardigd belang bestaat.

In het geval jij als werknemer geen Nederlandse nationaliteit dan wel geen nationaliteit van een EU/EER land bezit, zijn wij verplicht om een kopie van jouw geldige verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning en/of identiteitsbewijs aan de opdrachtgever te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens, zolang als dit noodzakelijk is. Hiervoor hanteren wij de toepasselijke, geldende, wettelijke bewaartermijnen.

 1. Vanaf het moment dat jij je inschrijft bij ons, geef je ons toestemming om jou te bemiddelen naar arbeid. Wij bewaren jouw gegevens maximaal twee jaar vanaf het moment van inschrijving. Op het moment dat jij aan ons mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar arbeid door ons, worden je gegevens vanaf dat moment direct uit het systeem verwijderd. In afwijking van de voornoemde bewaartermijn bewaren wij videogesprekken en/of een pitch maximaal twee maanden, waarna deze door ons wordt verwijderd.
 1. Indien je werkzaam bent geweest voor ons, bewaren wij de meeste persoonsgegevens maximaal twee jaar ingaande vanaf einde dienstverband, tenzij er een wettelijke verplichting is om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die zich bevinden in de loon- en salarisadministratie, de kopie van jouw identiteitsbewijs en de loonbelastingverklaring.

Welke gegevens van zakelijke relaties verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen, waarmee wij zaken doen met als hoofddoel het onderhouden of opbouwen van een zakelijke relatie en het sluiten en onderhouden van een overeenkomst.

De persoonsgegevens die verwerkt worden, blijven beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn, zoals naam, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) en functies. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld, waarbij de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben ons ingespannen de meest passende organisatorisch en technische maatregelen te nemen om de aanwezige persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, diefstal of verlies. Werknemers van FC Utrecht Werkt hebben slechts toegang tot de gegevens, waarover zij dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of om te voldoen aan de geldende wet- en/of regelgeving. Bovendien zijn en worden de werknemers van FC Utrecht Werkt gehouden aan het geheimhoudingsbeding wat met hen is overeengekomen. Derden die als verwerker door FC Utrecht Werkt zijn ingeschakeld zijn gehouden aan de afspraken – zoals omtrent beveiliging en geheimhouding – die met hen zijn overeengekomen.

Datalek

Ondanks de genomen en de blijvend te nemen maatregelen, kan het voorkomen dat anderen onrechtmatig aan uw persoonsgegevens komen voor oneigenlijke doeleinden. In deze situatie is er sprake van een datalek. Wij verzoeken je dringend om hiervan melding te doen via ons meldingsformulier dan wel via privacy@fcutrechtwerkt.nl, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Bij een melding worden zo min mogelijk persoonsgegevens van jou gevraagd. De gegevens die wij verwerken, verwerken wij om de melding te verifiëren, te onderzoeken en eventueel de uitkomst aan jou te vermelden.

Welke rechten heb je als betrokkene?

Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie, verwijdering (vergetelheid) en dataportabiliteit van de gegevens die je bij ons hebt aangeleverd en/of door ons verwerkt zijn. Indien je van een van jouw rechten gebruik maakt, zullen wij jou eerst identificeren.

De gegevens die wij hebben verwerkt kunt je te allen tijde opvragen bij ons. Hiervoor kun je het formulier invullen of jouw verzoek toesturen aan privacy@fcutrechtwerkt.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het verzoek wordt binnen een maand na ontvangst van het verzoek beantwoord.

Je kunt ook het verzoek doen tot correctie, verwijdering (dan wel het afschermen) of overdracht van de gegevens die wij hebben. Dit verzoek kan eveneens gedaan worden door het formulier in te vullen of jouw verzoek toe te sturen aan privacy@fcutrechtwerkt.nl ter attentie van de FG. Binnen een maand wordt het verzoek verwerkt, waarbij getracht wordt aan het verzoek te voldoen.

Derden

Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met onder andere het beheer en de beveiliging van onze systemen. Mogelijk hebben deze partijen inzicht in de door ons verwerkte persoonsgegevens. De ingeschakelde partijen zijn uitsluitend geautoriseerd om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij voor FC Utrecht Werkt verrichten.

Wijzigingen

Dit statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Het meest actuele privacy statement kan je vinden op www.fcutrechtwerkt.nl.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Versie juni 2021

Delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.

Heb je vragen? Bel ons dan gerust op, 030 3036383 of Neem contact op